Category: Dịch Vụ Kế Toán

Tham khảo về Chức năng của hệ thống kế toán

Quan sát, thu nhận và ghi chép một cách có hệ thống hoạt động kinh doanh hàng ngày các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và các sự kiện kinh tế khác. Tham khảo:Chữ ký số Phân loại các nghiệp vụ và sự kiện kinh tế thành các nhóm và các loại khác nhau, việc […]

Continue reading