Không dùng cán bộ “chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu”

Không dùng cán bộ “chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu”. Sáng 21-3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị đã họp cho ý kiến về Báo cáo tổng hợp kết quả 5 đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Xem tham khảo thêm tại: nguoiduatin
Theo chương trình kiểm tra năm 2018, Bộ Chính trị đã quyết định thành lập 5 đoàn kiểm tra do 5 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị làm Trưởng đoàn kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị (khóa XII) tại 15 cấp ủy và tổ chức Đảng gồm 6 tỉnh và 9 cơ quan trung ương. Sau khi nghe báo cáo tổng hợp của 5 đoàn kiểm tra, Bộ Chính trị đã cho ý kiến về những kết quả đạt được, những hạn chế và những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới để thực hiện tốt hơn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.Sau hơn 2 năm thực hiện, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị, qua đó cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ hơn tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhận diện rõ nét hơn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để tự soi, tự sửa.

Các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị đã được cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch hành động, với những cách làm sáng tạo, phong phú, mang lại hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu như mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Làm việc theo chức trách, nêu gương trong hành động”, “học Bác mỗi ngày”, “Cơ quan, đơn vị giúp xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”… Qua đó, kỷ cương, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực; các vấn đề bức xúc, nổi cộm của nhân dân được tập trung chỉ đạo giải quyết có hiệu quả.

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên hằng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TƯ được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh. Sau kiểm điểm, các tập thể, cá nhân đã thực hiện nghiệm túc kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng chú trọng công tác xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm các nguyên tắc, quy định của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử được chỉ đạo thực hiện quyết liệt hơn, hiệu quả hơn; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng được thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, có tác dụng tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Tuy nhiên, một số cấp ủy, tổ chức Đảng quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị còn hình thức; một số cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền còn thiếu gương mẫu trong sinh hoạt và công tác, còn hiện tượng suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống; công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội còn hạn chế, chưa phát huy tốt vai trò của nhân dân trong đấu tranh chống suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Một số cấp ủy, tổ chức Đảng còn lúng túng trong nhận diện và xử lý liên quan đến các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tình trạng né tránh, nể nang, ngại va chạm vẫn diễn ra ở nhiều nơi. Có nơi, cấp ủy, tổ chức Đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình chưa sâu, khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm chưa kịp thời, chuyển biến chưa rõ rệt. Việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên một số nơi chưa sát thực tế, còn biểu hiện “bệnh thành tích”…

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh, đánh giá cao 5 đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra một cách bài bản, nghiêm túc, chặt chẽ, thực chất, có tác dụng tốt. Kết quả kiểm tra cho thấy, các địa phương, cơ quan được kiểm tra đều nhận thức đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TƯ, giúp cho việc thực hiện các nội dung quan trọng này ngày càng tốt hơn. Các cơ quan, địa phương cũng có nhiều đổi mới, sáng tạo. Trước đây, còn tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhưng qua kiểm tra cho thấy, ở cấp dưới đã có chuyển biến, đã “ấm” dần lên và đồng đều hơn.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, kết quả kiểm tra đã phản ánh thực tế rất đáng mừng là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được duy trì, có phần phát triển hơn. Trong đó, quan trọng và cơ bản nhất là nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên ngày càng sâu sắc, đầy đủ, toàn diện về ý nghĩa, vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong thực hiện, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã chăm lo xây dựng gắn với chỉnh đốn Đảng, “xây” đi đôi với “chống”; không chỉ chống tham nhũng, tiêu cực mà còn quan tâm chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.

Chính vì thế công tác xây dựng Đảng vừa qua được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, có phương pháp, cách thức thực hiện tốt. Công tác xây dựng con người, tổ chức, cơ chế, chính sách, lề lối, phong cách làm việc đều đã có những chuyển biến tích cực.

Trung ương đã ban hành một loạt quy chế, quy định thiết thực đi vào cuộc sống như quy định về nêu gương, kê khai tài sản, quy định về sửa tuổi… góp phần siết chặt kỷ cương, tăng cường kỷ luật, công khai, minh bạch. Việc ban hành các chỉ thị, nghị quyết cũng được đổi mới, khắc phục được tình trạng chung chung.

“Thước đo chính xác nhất về kết quả chính là lòng dân. Vừa rồi báo chí, dư luận đã phản ánh, niềm tin được nhân lên, bởi vì người dân thấy Đảng, Nhà nước không dung dưỡng hư hỏng, tiêu cực”, đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhận xét.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, hiện nay, lòng dân đang lo là sắp tới Trung ương, các cấp, các ngành tiếp tục đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, “lò” có bị nguội đi không. Do vậy, điều quan trọng là tới đây, từ Trung ương xuống cơ sở phải tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TƯ, đáp ứng mong mỏi của lòng dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, kết quả kiểm tra cũng cho thấy việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TƯ thời gian qua còn nhiều hạn chế, khuyết điểm. Việc tuyên truyền, học tập, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị phải cải tiến hơn nữa, khắc phục biểu hiện hình thức. Một số nơi nhận thức chưa thật sâu sắc, chưa hiểu thấu yêu cầu, nhiệm vụ, tính chất quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Việc thực hiện vẫn còn hình thức, nhiều nơi có tính chất đối phó; còn nể nang. Có cán bộ vướng vào khuyết điểm thì không muốn làm, không quyết tâm làm, né tránh, đùn đẩy… Kết quả thực hiện ở các cấp dưới chưa đồng đều.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ tiếp theo sau hội nghị lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục hoàn thiện báo cáo, tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị để dự thảo thông báo kết luận của Bộ Chính trị, trong đó nêu rõ nét, sâu sắc các vấn đề để quán triệt, rút kinh nghiệm chung trong cả nước. Công tác tuyên truyền phải làm mạnh, làm tốt hơn, tập trung tuyên truyền các gương điển hình, những cách làm hay, kinh nghiệm tốt.

Đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu tập trung phê phán cái xấu, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, đồng chí Nguyễn Phú Trọng lưu ý, phải làm mạnh mẽ, không được rụt rè.

Đối với các chỉ thị, nghị quyết, quy định đã ban hành về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, các cấp ủy Đảng phải thường xuyên đôn đốc, “hâm nóng” việc thực hiện, nhất là quy định nêu gương… với tinh thần là kiên quyết, kiên trì thực hiện, “xây” đi đôi với “chống”; bồi dưỡng cái tốt, nơi tốt, nhắc nhở, kỷ luật nơi chưa làm tốt; kiên quyết đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, Cương lĩnh, Hiến pháp, luật pháp, các chủ trương đã đề ra. Các cơ quan, địa phương phải có ý thức về việc này; đồng thời tập trung chống hiện tượng co cụm, ngăn chặn những thông tin xấu độc gây chia rẽ nội bộ, nói xấu lẫn nhau…

Nhấn mạnh thời điểm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội XIII của Đảng không còn xa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng từ Trung ương xuống cơ sở phải dè chừng những tiêu cực về “chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu”; phải lên tiếng cảnh báo về vấn đề này. Cán bộ có biểu hiện “chạy” là không dùng; cán bộ nói một đằng, làm một nẻo, “lựa theo chiều gió” cũng không dùng; chấn chỉnh ngay những tổ chức còn “xộc xệch”.

“Các đồng chí phải hết sức cảnh giác; nhận thức sâu sắc đầy đủ hơn nữa ý nghĩa xây dựng con người, xây dựng tổ chức, xây dựng lề lối, phương thức làm việc; có làm tốt ba thứ đó thì kinh tế – xã hội mới phát triển, con người mới lành mạnh”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, các cấp, các ngành tiếp tục thi đua thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TƯ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phấn đấu để kết quả năm nay phải tốt hơn năm trước, phấn đấu để đại hội tới phải tốt hơn đại hội trước…

Trả lời